اخبار شرکت

اختراع ظاهر پمپ پستان

2019-04-23

ثبت اختراع پمپ پستان ما توسط SITO تایید شده است. این هر دو حق فروش را محافظت می کند و لطفا دچار رنج و عذاب وجدان دیگر نباشید. در زیر گواهی مربوط به پمپ پستان ما است.